Kerkdienst; ds Hans-Jan Roosenbrand

23 april 2023
10:00 tot 11:00

Derde zondag van Pasen: verschijning aan Tomas.

23 april 2023
10:00 tot 11:00

Derde zondag van Pasen: verschijning aan Tomas.

De kerkdienst wordt gehouden in de Immanuelkerk en wordt ook uitgezonden via Youtube.

Klik hier om de dienst van deze week te bekijken.

De liturgie:

Opening van de dienst: welkom, votum en groet
Openingslied: 10.000 redenen
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Lied: Jezus alleen
Kindermoment en gebed
Bijbellezing: Johannes 20,19-31
Preek
Lied: psalm 68 (Gereformeerd Kerkboek), vers 2,3 en 8
Voorbeden
Collecten (met lied: Agnus Dei)
Slotlied: Zegekroon
Zegen

Vragen na de dienst:

1. Wat maakte dat jij (ooit) belijdenis deed van het christelijk geloof? Welke feiten, ervaringen en/of ontmoetingen speelden daarin een belangrijke rol? 

2. Op welke vragen zou jij graag een overtuigend antwoord willen? Met welke vragen kan je goed leven en geloven en met welke minder goed?

3. Niet alleen Matteüs, maar ook Johannes vermeldt Jezus' grote opdracht: 'Zoals de Vader mij heeft uigezonden, zo zend ik jullie uit' (Joh. 20,21). Wat betekent deze opdracht voor jou?

4. Is het voor jou belangrijk dat Jezus 'echt' opstond uit de dood? Waarom? Wat bedoel je met 'echt'?